โครงการ

โรงแสดงช้าง

พื้นที่

5,120 ตร.ม

มูลค่า

60,787,770 บาท