โครงการ

อาคารพักอาศัย ค.ส.ล. 3.5 ชั้น 6 คูหา (บางวัว)

พื้นที่

1,105 ตร.ม

มูลค่า

7,200,000 บาท