โครงการ

สำนักงานโซเคน (SOKEN)

พื้นที่

9,800 ตร.ม

มูลค่า

61,000,000 บาท