OUR PROJECT

Pranburi Municipality Office

◦ Pranburi Municipality Office ◦ Pranburi Municipality Office ◦ Pranburi Municipality Office ◦ Pranburi Municipality Office

โครงการ : สำนักงานเทศบาลปราณบุรี

ที่ตั้งโครงการ : ถ.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

เจ้าของโครงการ : เทศบาลปราณบุรี

ออกแบบโดย : บริษัท คิวบิค สเปส จำกัด

ดำเนินการก่อสร้างโดย : บริษัท บอริส จำกัด