About Us

History ประวัติความเป็นมา

บริษัท บอริส จำกัด ได้ทำการก่อตั้งเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2545 ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท(หนึ่งล้านบาทถ้วน) ปัจจุบันได้เพิ่มทุนจดทะเบียน 35,000,000 บาท (สามสิบห้าล้านบาทถ้วน) ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2548 โดยมีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ เลขที่ 52/587, 52/589 , 52/591 ม.7 ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0105545119905

บริษัท บอริส จำกัด เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้าง ที่ให้บริการด้านวิชาชีพในการรับเหมาก่อสร้าง วิเคราะห์และออกแบบรายละเอียด ทางด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม อีกทั้งยังเป็นบริษัทที่บริการด้านงานควบคุมงานก่อสร้าง โดยมีกลุ่มบุคลากรทั้งนักวิชาการที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ ในการทำงานด้านการศึกษาวิเคราะห์ ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง ให้มีมตราฐานสามารถแข่งขันได้ รวมทั้งยังนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาพัฒนาระบบและเทคนิคการทำงานตลาดเวลา ในปัจจุบันสามารถจัดได้ว่า บริษัท บอริส จำกัด เป็นบริษัทหนึ่งที่สามารถบริการ ทางด้านรับเหมาก่อสร้างและ งานออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมครบวงจร ในสาขาที่สำคัญๆ ตั้งแต่การรับเหมาก่อสร้าง การวางแผนโครงการ การศึกษา ความเหมาะสมของโครงการ การสำรวจ การออกแบบรายละเอียด ตลอดจนการควบคุมการก่อสร้าง โดยบุคลากรหลักที่มีความรู้ ประสบการณ์และความชำนาญในสายงานวิชาชีพของตนเองที่มีความรู้ คุ้นเคย

Slogan

“สร้างสรรงานดีไซน์ เฉพาะแบบ…สู่บ้านคุณ”

ออกแบบพิเศษเฉพาะบ้านคุณ ตอบสนองความต้องการ ทีมงานมีประสบการณ์เฉพาะทาง ไม่ใช้ผู้รับเหมาช่วง วัสดุตามสเปคที่ได้มาตราฐานสูง เครื่องมือก่อสร้างทันสมัย ตรงเวลา ประหยัดพลังงาน