OUR PROJECT

63 Apartment

◦ 63 Apartment ◦ 63 Apartment ◦ 63 Apartment ◦ 63 Apartment

โครงการ : อาคารพักอาศัย 5 ชั้น

ที่ตั้งโครงการ : ซ.เสือใหญ่  กรุงเทพฯ

เจ้าของโครงการ : 63 Apartment 

ออกแบบโดย : บริษัท คิวบิค สเปส จำกัด

ดำเนินการก่อสร้างโดย : บริษัท บอริส จำกัด